ONDAMED, dünyadaki hastalara sunmaktad?r. ONDAMED Sistemi S?n?f II

ONDAMED, bir t?bbi pratisyenin,hangi frekans frekans?n?n yan? s?ra zay?f darbeli elektromanyetik alanlar?n bir hastan?n otonom sinir sisteminde tepki verdi?ini belirlemek için kulland???, pille çal??an bir biyolojik geri bildirim cihaz?d?r.

Bu frekanslar taraf?ndan geçici olarak uyar?lan, hastan?n bili?sel ve bilgisiz kat?l?m?yla birle?ince, gev?eme, kas tekrar e?itimi ve vücudunu eski sa?l?k durumuna geri döndüren rehabilitasyon te?vik eder.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Ondamed’in uyar?lar? her bireyi nas?l etkiler?

?nsanlar elektromanyetik varl?kt?r ve elektromanyetik titre?imleri kabul eder. ONDAMED stimülasyonu, vücut s?v?lar?, organlar?, dokular? ve hücrelerinde kuvvetli ak?m uyar?lar? uyand?r?r. Ba? dokusu, “matris” olarak da bilinir, vücudumuzdaki en büyük organ?m?zd?r. Ba? dokusu tüm hücreleri ve organlar? vücuda ba?lar. Elektron ak??? ba? dokusunda gerçekle?ir. Perineural ve perivasküler sistem organlarda, kaslar?n etraf?nda, kemiklerde ve sinirlerde bulunur. Burada gerçekle?en ?ey bir yar? iletken ile kar??la?t?r?labilir. A?a??daki örne?i ele alal?m: Vücutta inflamasyon gibi izole bölgeler, vücuttaki ph seviyesi olarak bilinen farkl? bir elektrik potansiyeli topluyorlar. Ph seviyesi ph7’ye yak?n nötr aral???n d???nda oldu?unda, izole alan?n bir elektrik potansiyeline i?aret eder. Bu potansiyel, çevredeki iletkenli?i etkileyen bir elektrik alan?na sahiptir – aynen kap?n?n yar? iletken gibi yapt??? gibi.

Sertifikalar

ONDAMED S?STEM? dünya genelinde giderek artan say?da hükümet yetkilisi taraf?ndan onaylanm?? olup, terapötik faydalar? doktorlara ve tüm dünyadaki hastalara sunmaktad?r.

ONDAMED Sistemi S?n?f II T?bbi Terapi Cihaz? olarak CE sertifikas?na sahiptir. T?bbi Cihaz Sertifikas? GMBH denetimi, bu kalite sisteminin Ek VI’a göre tüm gereksinimleri kar??lad???n? kan?tlam??t?r. T?bbi cihazlarla ilgili 14 Haziran 1993 tarihli 93/42 / EEC say?l? Konsey Direktifinin 3. Bölümü.Ondamed’in Ondamed’le tedavi alt?ndaki ki?ilerin hayat?n? nas?l de?i?tirdi?ini görün http://www.youtube.com/watch?v=fcx4HlK7dOU