M?s?r’?n edeceksiniz. Yolsuzluklar? engelleme imkan?m bulunsa engellerdim,

M?s?r’?n seçilmi? ilk
cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi, ikinci
dönemi için cumhurba?kanl???na yeniden aday oldu.

M?s?r Cumhurba?kan? Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti
Kahire’de düzenlenen “Vatan Hikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan??
konu?mas?n? yapt?. Sisi, M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem
Cumhurba?kanl??? yapmak istedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r
halk?ndan seçimlere yüksek kat?l?m bekledi?ini söyledi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,
?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???
süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu ve kendisine verilen
emaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini ifade etti.

YOLSUZLUK YAPANLARI
ADAY YAPTIRMAYACA?IM

Cumhurba?kan? Sisi; vatan? için can?n? vermeye haz?r
oldu?unu dile getirdi ve koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonrada
olmayaca??n? belirtti.Abdulfettah Sisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n
cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamas? için izin vermeyece?ini belirtti.

M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?
kaydetti: Oy verdi?inizde tercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak edenden
ba?kas?na vermeyin, sizler yeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizi
ve çocuklar?n?z? teslim edeceksiniz.  Yolsuzluklar?
engelleme imkan?m bulunsa engellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum. Yolsuzluk
yapanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleni
yapaca??m. Sisi, Allah’?n kendisini hesaba çekece?ini belirterek susmayaca??n?
söyledi.

2014’de düzenlenen Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve
gelen Abdulfettah Sisi, ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama
yapmayarak sadece ‘üçüncü dönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?.

Abdulfettah Sisi, 3 Temmuz 2013 tarihinde M?s?r’?n seçilmi?
ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi askeri darbeyle devirmi?ti.  

x

Hi!
I'm Isaac!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out