Innholdsfortegnelse 5 2 Grov skisse av hvordan oppgaven

              

 

Innholdsfortegnelse
1        Avgrensning av
oppgaven, dvs. definere hva oppdragsgiver ønsker (bakgrunn og målsetting)
definere hva som ikke skal gjøres. 4
1.1        Problemstilling. 4
1.2        Avgrensning av
problemstillingen. 4
1.3        Bakgrunn. 4
1.4        Målsetting. 5
1.4.1        Produkt mål 5
1.4.2        Prosess mål 5
2        Grov skisse av
hvordan oppgaven tenkes løst (metoder) 6
3        Fremdriftsplan
m/milepæler og møter (overordnet plan, Gantt-diagram) samt beskrivelse av
aktiviteter (nummerert rekkefølge). Påskeferie og lignende legges også inn. 7
3.1        Framdriftsplan med
milepæler 7
3.2        Hovedaktiviteter 8
4        Framdriftsplan/
Ganttdiagram.. 9
5        Budsjett over
innkjøp, reiseutgifter etc (ressursplan) 10
5.1        Ressursplan. 10
6        Samarbeidsavtale i
gruppen. 11
7        Kopi av underskrevet
avtale mellom studentgruppe, veileder og oppdragsgiver (jfr. Vedlegg 1) 12
8        Adresseliste med
kontaktinformasjon til hver student i gruppen (adresse, mobiltelefon etc.) 12
9        Kilder 13
9.1        Litteraturkilder 13
9.2        Nett-kilder 13
9.3        Figurer 13
10     Vedlegg 1: 14
 

 

 

                                              

                                       

 

 

 

UIT Norges arktiske
universitetet

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Forprosjekt

 

 

Tittel:
Modeller for PLS

Dato:
14.01.18

Emnekode:
IHP1603

Emnenavn:
Bacheloroppgave i Elkraftteknikk

Antall sider:
17
 

Forfattere:
Yannick Karekezi
Abdul Qua Dous Amer Taleb

Antall vedlegg:
2

Avdeling for:
Institutt for elektroteknologi

Studieretning:
Elkraft

Veileder:
Alexander Pankratov

Oppdragsgiver:
UIT

Oppdragsgiverens kontaktperson:
Alexander Pankratov

 

 

 

 

 

 

 

1        
Avgrensning av oppgaven,
dvs. definere hva oppdragsgiver ønsker (bakgrunn og målsetting) definere hva
som ikke skal gjøres.

1.1       
Problemstilling

Den primære hensikten med for
prosjektet er å definere å avgrense problemstillingen og klarlegge metoden for
å løse den. Temaet i prosjektet er PLS. Og følgende problemstilling er definert
slik: å tilpasse/ombygge eksisterende
modeller eller bygge nye enkle modeller som kan styres med nye Siemens PLS’er.

Dette tilsier at vi tilegner oss
god kunnskap i å lage nye modeller for PLS og tilpasse eksisterende modeller.
Det krever god kunnskap om de elektriske komponentene som for eksempel motorer,
brytere osv.  

Den største delen av prosjektet består
av programmering av PLS, kretskort, prosjektstyring og samarbeid. Her vil det
komme mange gode diskusjoner om forskjellige løsninger. Både internt med samarbeidspartneren
og med veileder.

 

1.2       
Avgrensning av
problemstillingen

Problemstillingen
er å tilpasse/ombygge eksisterende modeller eller bygge nye enkle modeller som
kan styres med nye Siemens PLS’er. Men vi har valgt å presise problemstillingen
og bare forholde oss til fem viktige deler

Vi
blir å oppgradere eksisterende modeller for sorteringsanlegg og samlebånd og da
skal det være programmert ved å bruke Simens PLS-er. Vi skal også bygg modell
av treetasjes heis av Fischertechnik-deler. Det skal også bli laget «undervisnings-brett»
med PLS, brytere/knapper, indikatorer, enkel motorstyring som styres via et
styrepanel.

Vi
må gjennom en teoretisk innføring i DC motorer, brytere og andre elektroniske
komponenter. Vi skal også bygge egen modell med styrepanel og kretskort.

 

1.3       
Bakgrunn

I dette prosjektet skal vi fokusere
på fire sentrale formål. Det første formålet med denne bachelor oppgaven er
utvikle bred kompetanse i ett eller flere fagfelt, og det å skjønne å bli en
god prosjektleder og prosjektmedarbeider.

Et annet formål er å kunne å tilpasse/ombygge
eksisterende modeller eller bygge nye enkle modeller som kan styres med nye Simens
PLS-er. Slik at det blir enklere for framtidige studenter å bruke PLS.

Vi har også som formål at vi
gjennom prosjektarbeidet skal bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Prosjektgruppen søker bevisst på
prosjekter som er innenfor bedrifter eller organisasjoner som blir oppfattet
som attraktive arbeidsgivere.  Ved å demonstrere
dyktighet i prosjektgjennomføring håper vi å bedre våre muligheter for å få
jobb der senere.

 

 

1.4       
Målsetting

1.4.1       
Produkt mål

Vi har som mål å få PLS-modellene som
vil si samlebånd, sorteringsanlegget og heisen. til å utføre valgte kommandoer.

1.4.2       
Prosess mål

1.4.2.1      
Sosial kompetanse

Vi har som mål å lære oss å samarbeide
og kommuniserer med andre selv om de står for noe annet enn deg selv.

1.4.2.2      
Faglig kompetanse  

Vårt mål som faglig kompetanse er å
kunne tegne kretskort i Pspise , lage undervisningsbrett og ha større
forståelse av PLS.

1.4.2.3      
Læringskompetanse

Som å ta ansvar for seg selv og sin
egen læring ved å utvikle sin egen læringsmetode gjennom refleksjon, styring,
og bli bevisst på å forbedre læringsprosessen.

 

 

 

2        
Grov skisse av hvordan
oppgaven tenkes løst (metoder)

 

 

Figur 1
Arbeidet med tema, problemstilling, avgrenset problemstilling, og
produktmål

 

 

 

3        
Fremdriftsplan m/milepæler
og møter (overordnet plan, Gantt-diagram) samt beskrivelse av aktiviteter (nummerert
rekkefølge). Påskeferie og lignende legges også inn.

 

3.1       
Framdriftsplan med
milepæler

Prosjektets milepæler listet i kronologisk rekkefølge:

 

 

Dato

klokkeslett

v  M0

Valg av tema

01.12.17

 

v  M1

Oppstart av forprosjektoppgaven

08.01.18

08:30

v  M2

Frist for innlevering
av forprosjektoppgaven

31.01.18

12:00

v  M3

Senest start av hovedoppgaven

01.02.18

08:15

v  M4

Obligatorisk
midtveispresentasjon

15.03.18

 

v  M5

Frist for innlevering av prosjektrapport

25.05.18

12:00

v  M6

Muntlig presentasjon av
løsningen

05.06.18

 

 

 

 

 

 

Planlagt møtevirksomhet:

v  Planleggingsmøte vil bli avholdt hver mandag kl. 08.15.

v  Vi skal ha tre formelle møter med Veilederen.  

 

Planleggingsmøtene skal i hovedsak
brukes til å planlegge den inneværende uka, slik at alle deltakerne vet hvilke
arbeidsoppgaver som gjelder i arbeidsperioden. I tillegg vil det bli
gjennomgått status ved månedsslutt på hvor langt hver person har kommet med
sitt arbeide.

 

 

 

 

3.2       
Hovedaktiviteter

Aktivitet

Navn

Hensikt

Resultat

A

Forprosjekt

Å kunne lage et løsningsforslag og veibeskrivelse av hovedprosjektet.

Vi skjønner mer hva vi driver med og vi har ting mer organisert.

B

Kartlegging av nødvendig teori for hovedoppgaveskriving

Hensikten er å samle inn teori angående det å skrive en hovedoppgave.

Vi vet hvordan å skrive en hovedoppgave og hvordan den skal oppsettes.

C

Kartlegging av nødvendig teori for bruk av Pspise

Å samle de viktige teoriene for bruk av Pspise.

Vi kan tegne kretskort som kan lages i laben.

D

Kartlegging av nødvendig teori for bruk av Siemens PLS

Å samle de viktige teoriene for bruk av Siemens PLS.

Resultatet blir at vi skaffer oss et bredere omfang med teori for
Siemens PLS

E

Case

Hensikten er å få innblikk i praktisk case hvor løsningen er design
av modeller for bruk i automasjon.

Det er å gjøre det lettere for de studentene å jobbe med PLS.

F

Samkjøring av teori

Hensikten er å jobbe sammen mot en felles besvarelse ved å koordinere
de ulike delene med teori.

Resultatet blir at vi kobler sammen de ulike delene med teori, slik
at alle skaffer seg forståelse til de ulike delene i prosjektet.

G

Ferdig besvarelse av hovedoppgave

Hensiktene er å utarbeide en rapport ved bruk av innsamlet teori samt
eventuelle ressurspersoner for å skape en besvarelse som tilfredsstiller
kravene

Resultatet blir at vi vil få en besvarelse på problemstillingen som veileder,
prosjektgruppen og oppdragsgiver er fornøyd med.

H

Muntlig presentasjon

Presentere løsningen

Resultatet er at vi kan stille oss disponible til eventuelle spørsmål
rundt selve oppgaven og besvarelsen.

4        
Framdriftsplan/ Ganttdiagram

 

 

5        
Budsjett over innkjøp,
reiseutgifter etc (ressursplan)

 

Figuren under viser en grov skisse av
budsjettet. Siden vi ikke vet helt hvor mye nye utstyr bli å koste og hva som kan
gå galt, så har vi gjort et estimat eller en grov skisse av hvordan vi tror
budsjettet vil se ut. I budsjettert så har vi estimert avsatte midler og potensielle
utgifter som kan oppstå under prosjektet.  

  

Figur 2. Budsjett av inntekter, utgifter, og sektordiagram for utgifter

5.1       
Ressursplan

Et studiepoeng er beregnet til å kreve cirka 30 timer i uken,
hvilket betyr at hver enkelt på gruppen “har” (30 timer/stp * 20 stp =) 600
timer til rådighet. Den totale rammen for prosjektet beløper seg altså på 1200
timeverk.

 

Punkt 4 er framdriftsplan/ ganttdiagram og viser gruppens disposisjon av tiden
frem til prosjektslutt i form av framdriftsplan. De aktivitetene som konsumerer
tid i størst grad, er naturlig nok aktiviteter som knyttes direkte til
hovedinnholdet i rapporten, herunder innhenting og bearbeiding av teori samt
jobbing med de nye Simens PLS-er.

 

 

 

 

6        
Samarbeidsavtale i gruppen

 

§ 1 Presist oppmøte – avtalte
tidspunkter overholdes punktlig. Planlagt fravær varsles i god tid. Ved uventet
fravær (sykdom etc.) skal de andre gruppemedlemmene varsles så fort som mulig.

§ 2 Hver mandag kl. 08.15 er det
planleggingsmøte for den kommende uken. Det første møtet holdes i uke 3.
Referat føres, og sendes via e-post til prosjektets veileder.

§ 3 Planlagt arbeidstid er kl. 08.15
– 15.30, f.o.m. mandag t.o.m. torsdag.

§ 4 Logg føres ved ukeslutt, og
behandles ved første påfølgende planleggingsmøte. Antall arbeidstimer skal
føres opp på eget skjema.

§ 5 Hvis man er uenig om noe, skal
kritikken legges frem på en saklig og konstruktiv måte. Alle gruppemedlemmene
skal få mulighet til å ytre sin mening i en sak.

§ 6 Uenigheter blir avgjort ved
flertallsavgjørelser, alle stemmer teller likt.

§ 7 Hvert enkelt gruppemedlem har
ansvar for kvalitetssikring og sikkerhetskopiering av produsert materiale. All
korrespondanse via e-post skal lagres.

§ 8 Det er lagt opp til arbeidsfri
i påskeferien (25.03.18 til 08. 04.18).

§ 9 Ved gjentatte kontraktsbrudd
kan gruppemedlemmer utestenges fra gruppen. Dette vil først skje etter at
veileder er kontaktet og problemene er forsøkt løst på en redelig måte.

§ 10 Gruppemedlemmene plikter å
besitte en positiv og støttende holdning til hverandre og oppgaven. Den enkelte
person har ansvar for å følge bestemmelsene gitt i § 11.

§ 11 Ansvarsfordeling i
hovedprosjektet:

For Abdul Qua Dous Amer Taleb gjelder
det:

Ø 
Holde orden i prosjektperm
og inneha oversikt over tidsfrister etc.

Ø 
 Ukentlig loggføring.

For Yannick Karekezi gjelder det:

Ø 
Holde kontakt med veileder:
Alexander Pankratov

Ø
Ansvar for innkalling til
møter og møtereferater

7        
Kopi av underskrevet avtale
mellom studentgruppe, veileder og oppdragsgiver (jfr. Vedlegg
1)

8        
Adresseliste med
kontaktinformasjon til hver student i gruppen (adresse, mobiltelefon etc.)

I denne tabellen er det utført navn, adresse, e-post, og
mobil nr. til hver student i gruppen.

 

Navn

Adresse

Mobil nr.

E-post

Abdul Qua Dous Amer Taleb

Fjellveien 33
8515 Narvik
Norge

47444236

[email protected]

Yannick
Karekezi

Skistuaveien 12
8515 Narvik
Norge

40511860
 

[email protected]

Tabell 1
Adresseliste

 

9        
Kilder

 

9.1       
Litteraturkilder

           

1 E.S. Andreasen og E. Schwencke,
Prosjektarbeid: en veiledning for studenter. Oslo: nki forlaget, 2012      

2 L.A. Pedersen
og J.A. Hansen, prosjektering av Fløifjell borettslag: Forprosjekt bacheloroppgave
i elkraftteknikk. Narvik: godkjent av Bjarte Hoff, 2016

3 T.B. Sletten, O.A.
Hammerøy og M.E. Vikholt, nettanalyse av distribusjonsnett på Nord-Senja:
Forprosjekt bacheloroppgave i teknologi. Narvik: godkjent av Steinar Svarte,
2014

4 Vi har også
sett på filene (01 – retningslinjer og 02 – milepæler) som er på Canvas.

 

9.2       
Nett-kilder

UIT- forside 5

5 https://uit.no/om/orakelet/frag?p_document_id=478594

 

9.3       
Figurer

6 Figur 1
Arbeidet med tema, problemstilling, avgrenset problemstilling, og produktmål
laget i Word 2016

7 Figur 2.
Budsjett av inntekter, utgifter, og sektordiagram for utgifter laget i Excel

 

 

10    Vedlegg 1:

§ 1 Presist oppmøte – avtalte
tidspunkter overholdes punktlig. Planlagt fravær varsles i god tid. Ved uventet
fravær (sykdom etc.) skal de andre gruppemedlemmene varsles så fort som mulig.

§ 2 Hver mandag kl. 08.15 er det
planleggingsmøte for den kommende uken. Det første møtet holdes i uke 3.
Referat føres, og sendes via e-post til prosjektets veileder.

§ 3 Planlagt arbeidstid er kl.
08.15 – 15.30, f.o.m. mandag t.o.m. torsdag.

§ 4 Logg føres ved ukeslutt, og
behandles ved første påfølgende planleggingsmøte. Antall arbeidstimer skal
føres opp på eget skjema.

§ 5 Hvis man er uenig om noe, skal
kritikken legges frem på en saklig og konstruktiv måte. Alle gruppemedlemmene
skal få mulighet til å ytre sin mening i en sak.

§ 6 Uenigheter blir avgjort ved
flertallsavgjørelser, alle stemmer teller likt.

§ 7 Hvert enkelt gruppemedlem har
ansvar for kvalitetssikring og sikkerhetskopiering av produsert materiale. All
korrespondanse via e-post skal lagres.

§ 8 Det er lagt opp til arbeidsfri
i påskeferien (25.03.18 til 08. 04.18).

§ 9 Ved gjentatte kontraktsbrudd
kan gruppemedlemmer utestenges fra gruppen. Dette vil først skje etter at
veileder er kontaktet og problemene er forsøkt løst på en redelig måte.

§ 10 Gruppemedlemmene plikter å
besitte en positiv og støttende holdning til hverandre og oppgaven. Den enkelte
person har ansvar for å følge bestemmelsene gitt i § 11.

§ 11 Ansvarsfordeling i
hovedprosjektet:

For Abdul Qua Dous Amer Taleb gjelder
det:

Ø 
Holde orden i prosjektperm
og inneha oversikt over tidsfrister etc.

Ø 
 Ukentlig logg føring.

For Yannick Karekezi gjelder det:

Ø 
Holde kontakt med veileder:
Alexander Pankratov

Ø 
Ansvar for innkalling til
møter og møtereferater

Abdul Qua Dous Taleb

Yannick
Karekezi

Signaturer:      

x

Hi!
I'm Isaac!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out