Hindistan’? Türk Sultan? Alaeddin Halaci taraf?ndan yakalanmaktansa intihar?

Hindistan’? kar??t?ran film gösterime girdi

Filmin konusu, bir Türk Sultan?n, Rani Padmini ad?nda bir kraliçeye olan a?k?n?
anlatan 1540 tarihli Padmavat ?irinden al?nd?.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Delihi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci döneminde geçen tart??mal? film “Padmaavat”,
yo?un güvenlik önlemleri alt?nda gösterime girdi, ülke yeniden kar??t?

Padmavat kar??t? göstericiler, ülke genelinde yüzlerce araç, otobüs ve
motosikleti ate?e verdi, filmin gösterilece?i salonlar? yakt?.

Polis, protestocular?n geçece?i caddeleri trafi?e kapatt?.

Polisle çat??an çok say?da gösterici gözalt?na al?nd?.

A??r?l?k yanl?s? Hindu Rajput gruplar?, filmin çekim a?amas?nda da eylemlerini
devam ettirmi?ti.

16. Yüzy?lda kaleme al?nan Sufi ?iiri Padmavat’dan uyarlanan film
“Padmavati”, Delhi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci taraf?ndan
yakalanmaktansa intihar? seçen cesur ve güzel Rajput kraliçesinin hayat?n?
anlat?yor.

Filmin yönetmeni Bollywood’un tan?nm?? isimlerinden Sanjay Leela Bhansali, filmdeki
ana karakterler, Alaeddin Halaci ile kraliçe Rani Padmini’yi romantik bir a?k ya??yor
gibi göstererek tarihi çarp?tmakla ele?tiriliyor. Bhansali ise söz konusu iddian?n
gerçe?i yans?tmad???n? öne sürüyor.

Daha önce filmin gösterimine getirilen yasak, Yüksek Mahkeme taraf?ndan 4
eyalet hariç kald?r?lm??t?.

Ayr?ca Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulu (CBFC) taraf?ndan onaylanan film,
25 Ocak’ta gösterime girdi.

1 Aral?k’ta vizyona girmesi planlanan filmin gösterimi, gelen tepkiler üzerine
ertelenmi?ti.

Bu arada mahkeme karar?na ve al?nan yo?un güvenlik önlemlerine ra?men, ?iddetin
artmas?ndan endi?e eden baz? sinema sahipleri filmin gösterilmemesi yönünde
tav?r ald?.

Alaaddin Halaci ve Padmavat ?iiri

Halaci Hanedan?n?n en güçlü hükümdar? olan Alaaddin Halaci, 1296 – 1316 y?llar?
aras?nda hüküm sürmü?tür.

Alaeddin Halaci, Delhi Sultan? olan Celaleddin Firuz Halaci’nin ye?eni ve
damad?yd?. Celaleddin Firuz Halaci Aladdin’i Allahabad ?ehrinin yak?nlar?ndaki
Kara ?ehrinin valisi olarak görevlendirir.

Alaeddin Halaci, tahta geçebilmek amac?yla 1296 y?l?nda amcas?n? öldürür. Ancak
öldürülen sultan?n e?i Melike Cihan o?lu Rüknettin Halaci’yi tahta ç?kartmak
ister. Egemen oldu?u Kara ?ehrinden Delhi’ye yürüyen Alaeddin 3 Ekim 1296
tarihinde ?ehre girer ve kendisini sultan ilan eder. Öldürülen sultan?n
o?ullar? kör edilir ve e?i de hapse at?l?r.

Alaeddin Halaci’nin 1303 y?l?nda gerçekle?tirdi?i Chittor seferini Kral Rawal
Ratan Singh’in çok güzel oldu?u rivayet olan kraliçesi Rani Padmini için
yapt??? ileri sürülür. Onun bu a?k? Malik Muhammad Jayasi taraf?ndan Awadhi dilinde
yaz?lan 1540 tarihli Padmavat adl? ?iirde anlat?l?r.