Bir Çar?amba ak?am? ba?latt???, bir Yahudi i?galciyi öldürme

Bir Yahudi
i?galciyi öldürdü?ü iddias?yla suçlanan Filistinlileri yakalama çal??malar?
ba?lat?lm??t?. ?srail ordusunun Çar?amba ak?am? ba?latt??? operasyonunun
olumsuz sonuçland??? aç?kland?.

?srail ordusunun Çar?amba ak?am? ba?latt???, bir
Yahudi i?galciyi öldürme iddias?yla Filistinlileri yakalama operasyonu
ba?ar?s?zl?kla sonuçland??? bildirildi. Bat? ?eria’n?n kuzeyinde yer alan Cenin
kentinde operasyon ba?lat?lm??t?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Filistinli askeri ve stratejist Vas?f Ureykat,
yapt??? aç?klamada; ?srail bas?n?nda yer alan haberlerde arananlar? yakalama
operasyonlar?n?n devam etti?inin verilmesi, Cenin operasyonunun nas?l
ba?ar?s?zl?kla sonuçland???n? gösteriyor dedi.

BU
OPERASYON KORKUTMA SENARYOSUNDAN ?BARET

Vas?f Ureykat, Cenin’de yap?lan operasyonunun ve
üç evin y?k?lmas? olay?n?n, ?srail’in Filistinlileri korkutma senaryosu
oldu?unu dile getirdi. Strateji uzman? Ureykat, ?srail’in bu operasyonlarla
kendi halk?na mesaj verdi?ini aktard?. Vas?f Ureykat; ?srail cayd?r?c? gücünü
korudu?unun mesaj?n? halk?na verdi?ini belirterek bunun ise hiçbir ?ekilde
gerçe?i yans?tmad???n? ifade etti.

?srail uzman? olan ?mam Ebu Avvad da yapt??? aç?klamada
Cenin operasyonu esnas?nda bir ?srail askerinin yaralanmas?n?n ?srail
istihbarat te?kilat?n?n eksikli?ini gösterdi?ini söyledi. Avvad; yap?lan operasyonlar?n?n
ba?ar?s?zl???n?n, hedef al?nan Filistinlilerinin ba?ar?s? say?laca??n? aktard?.

OPERASYON
?SRA?L BASININDA YER BULDU

?srail bas?n?, ordunun Nablus sald?r?s?n?
düzenleyen a?a yönelik operasyonun ba?ar?s?zl?kla sonuçland???n? ve Cenin’de
öldürülen Filistinli gencin Nablus sald?r?s?n? düzenleyen ki?inin olmad???n?,
onun yard?mc?s?n?n oldu?unu aktard?. ?srail askerleri geni? çapl? operasyonunu
dün itibariyle bitirerek geri çekildi.

Cenin’in bat?s?nda Vadi Birkin bölgesinde ç?kan
olaylarda 22 ya??ndaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar’?n ?srail askerleri
taraf?ndan ?ehit edildi?i bildirildi.

x

Hi!
I'm Isaac!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out