Arkeolojik dolgu maddeleri boya kal?nla?t?rmak için de kullan??l?d?r.

Arkeolojik
buluntular, insanlar?n ilk günden itibaren kültürel anlay??a sahip olduklar?n?
göstermektedir. Bu
anlay???n zaman zaman, bazen keskin de?i?imlerden geçebilece?i olas?d?r. Bununla
birlikte, bu, evrimsel bir süreç olmad???, ancak sanat?n çok önce var oldu?u
için kültürel bir geli?me ve de?i?im oldu?u anlam?na gelir.

Evrimci
iddiaya göre, insanl?k kültürel geli?imi de biyolojik evrimle do?ru orant?l?
olmal?d?r. Örne?in,
insanlar ilk önce sanatsal duygular?n? basit çizgilerle ifade etmelidirler; o
zaman bu çizgiler biraz daha geli?melidir ve sanatsal becerinin en üst
noktas?na ula?mak için bu geli?me kademeli olarak ilerlemelidir. Bununla
birlikte, insanl?k tarihine ait ilk sanatsal izler bu varsay?m? sarsmaktad?r. Sanat
tarihinin ilk örnekleri olarak kabul edilen ma?ara tablolar?, heykeller ve kaya
kabartmalar?, dönem adam?n?n üstün bir sanatsal anlay??a sahip oldu?unu
göstermektedir. Ma?aralarda
ara?t?rmalar yapan bilim adamlar?, bu tablolar? sanat tarihinin en önemli ve
de?erli eserlerinden biri olarak görüyorlar.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Resimlerdeki
gölgeler, perspektifin kullan?lmas? ve zarif çizgiler, rölyeflere bol miktarda
yans?yan derinlik hissi, güne?in esteti?i güne? ?????n?n etkisi ile, evrimcilerin
aç?klayamad??? özellikler.

 

Tarihçe

Fransa’n?n,
?spanya’n?n, ?talya’n?n, Çin’in, Hindistan’?n ve Afrika’n?n çe?itli
bölgelerindeki ma?ara tablolar?, dünyan?n çe?itli yerlerinde, geçmi? adam?n
kültürel yap?s? hakk?nda çok önemli bilgiler vermektedir. Bu
tablolarda kullan?lan üslup ve resim teknikleri, ara?t?rmac?lar?n ?a?k?nl???n?
azaltacak nitelik ve üstünlüktür. Bu
eserlerde kullan?lan teknikler, tabloyu çizen sanatç?lar?n derin bir anlay??a
sahip olduklar?n? ve kavray??lar?n? etkileyici bir biçimde ifade edebilme
yeteneklerine sahip olduklar?n? göstermektedir. Kullan?lan
boyama teknikleri, beklendi?i gibi ilkel bir ?artta ya?ad?klar?n?n bir ba?ka
göstergesidir. Ayr?ca,
ma?ara duvarlar?nda yap?lan bu resimler, dönemin insanlar?n?n ma?aralarda
ya?ad???n?n kan?t? de?ildir. Bu
eserleri hayata geçiren sanatç?lar çok yak?n bir evde ya??yor ancak
çal??malar?n? ma?ara duvarlar?nda yapmay? tercih edebiliyorlar. Sanatç?n?n
ne tür bir duygu ve dü?ünceyle seçece?i, sanatç?n?n ö?renece?i bir ?eydir.

1906’daki
Frans?z Piramitleri’ndeki Niaux Ma?aras?’n?n etkileyici güzelli?i resimlerinin
karbon testleri, bu çal??malar?n yakla??k 14.000 y?l önce yap?ld???n?
gösteriyor. Niaux
Ma?aras?’ndaki resimler ve o zamandan beri ayr?nt?l? olarak incelenmi?tir. Ma?aran?n
en süslü k?sm?, tiyatro, at, geyik ve da? keçisinin resimlendi?i Karanl?k Salon
ad?ndaki karanl?k bir kö?edeki yüksek bo?lu?un kö?esidir.

Bu
tablolardan bilim adamlar?n?n ilgisini çeken en önemli unsurlardan biri de
kullan?lan boya tekni?idir. Ara?t?rma,
bu resimlerde do?al ve yerel kaynaklar?n bir araya getirildi?ini ve özel
kar???mlar?n elde edildi?ini gösteriyor. Elbette
ki bu, ilkelden gelip gelemeyeceklerini dü?ünme, planlama ve üretme
kabiliyetinin bir i?aretidir.

Boya
yap?m?nda kullan?lan pigmentler ve mineral dolgu maddeleri Üst Paleolitik
insanlar taraf?ndan özenle seçildi ve 5-10 mikrona seyreltilerek özel bir
kar???m olu?turdu. Siyah boya kömür ve
mangan dioksittir. Bununla birlikte, ilgi dolgu
maddeleri üzerinde yo?unla?t?. Ad?ndan
da anla??laca?? üzere, dolgu maddeleri boya kal?nla?t?rmak için de
kullan??l?d?r. Görünü?e
göre dört farkl? tipte olan bu malzemeler, ara?t?rmac?lar taraf?ndan en az dört
kez s?ralanm??t?r: talk, barit, potasyum feldispat ve biyotit (mika) a??rl?kl?
olarak feldispat potasyum. Bu,
aç?k bir gerçe?i tekrar ortaya koyuyor: Geçmi?te hiçbir varl?k beyin gücünde
daha dü?ük bir varl?k yoktu. Foto?raflar?n?z?
renklendirmek için; dolgu
malzemesini kullananlara, barit, potasyum feldispat ve biyotit gibi bu
dolgular? haz?rlamak için onlar? bir araya getirenlerin yeni fakat medeni
varl?klar oldu?unu iddia etmek ak?l ve varsay?ma ayk?r?d?r.
Baz?
ma?ara tablolar?nda insan figürleri büyülü danslar yap?yor. Günümüzde,
bu tür avlanma törenlerinin Afrika ve Avustralya primatlar?nda yap?ld??? bilinmektedir.
Birçok
durumda, ma?ara tablolar? üst üste bindirildi. Ba?ka
bir deyi?le, boyal? bir hayvan resminde ba?ka bir hayvan, daha sonra üzerinde
ba?ka bir hayvan. ?lkel
insanlar bu resimlerin güzel olup olmad???na bakm?yorlard?. E?er
resmin sihirli etkisi b?rak?lmazsa, yeni bir ?ey yap?labilir. Foto?raf
yapanlar?n profesyonel insanlar oldu?u tahmin edilmektedir.

x

Hi!
I'm Isaac!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out