??aretler oran? %48,8 ; “Kültür, örf ve adetlerin

??aretler ve semboller kültürünün
hakim oldu?u ilk ça? ileti?iminden, sözlü kültüre, yaz?l? kültürün getirdi?i
toplumsal de?i?imden bilgi i?lem teknolojilerinin yol açt??? elektronik devrime
kadar geçen süreçte, teknoloji ile birlikte de?i?en ve geli?en sosyo-ekonomik
ko?ullar kendi ileti?im ortamlar?n? da yaratmak durumunda kalm??t?r (Sevim,
2013). Medyan?n, gerek haber programlar?nda gerekse de film, reality show ve
tart??ma programlar?nda sundu?u ?iddetin sosyal hayattaki tutum ve
davran??lar?m?z? etkiledi?i uzmanlarca kabul edilmektedir (Kur?un, 2016). Chomsky
medya, haberlerin ve çözümlemelerin çat?s?n? yerle?ik ayr?cal?klar? destekleyen
bir çerçevede kurarak ve bu do?rultuda her türlü tart??may? s?n?rlayarak,
birbiriyle s?k? s?k?ya kayna?m?? olan devletin ve ?irketlerin ç?karlar?na
hizmet etti?ini öne sürmü?tür (Chomsky, 1993; Y?lmaz, 2013).  RTÜK’ün 2009 y?l?nda gerçekle?tirdi?i
“Televizyon E?ilimleri Ara?t?rmas?”nda, televizyon izleme al??kanl??? nedeniyle
olu?tu?u dü?ünülen davran??lara ili?kin görü?lere bak?ld???nda, “Toplumda
?iddet art?yor” ifadesine kat?l?m oran?n?n %79,6; “?nsanlar? televizyona
ba??ml? hale getiriyor” ifadesine kat?l?m oran? %83,7 ; “Dil yap?m?z? olumlu
etkiliyor” ifadesine kat?l?m oran? %48,8 ; “Kültür, örf ve adetlerin
geli?mesine yard?mc? oluyor” ifadesine kat?l?m oran? %44,2; “Çocuklar?n sosyal
geli?imine olumlu etkisi oluyor” ifadesine kat?l?m oran? %45,1 olmaktad?r
(RTÜK, 2009; Kur?un, 2016). Bu ba?lamda medyan?n farkl? kavramlar? ele al???,
sunu? biçimi, toplumsal alg?y? ve duyarl?l??? do?rudan veya dolayl? yollarla
etkileyebilmektedir. Çok küçük olaylar? medya bir mercek gibi büyüterek
sunabilmekte, çok mühim olay ve olgular? ise önemsiz bir vaka durumuna
indirgeyebilmektedir.

Son günlerde görsel ve yaz?l? medyada yer alan
haberlere göre okullarda ?iddet, sald?rganl?k ve zorbal?k olaylar?n?n artt??? görülmektedir.
Genel olarak okuldaki ?iddet, ö?renci ile ö?renci ve ö?renci ile ö?retmenler
veya okul yöneticileri/okul personeli aras?nda ya?anan tehdit ve fiziksel
sald?r?y? içermektedir (K?zmaz, 2006). E?itim ortamlar?nda ?iddet, ö?renciler
ya da ö?retmenlere yönelik fiziksel, psikolojik ya da toplumsal olarak kasten
sald?r? ya da müdahale olup bireylerde fiziksel ya da ruhsal ac? ya?anmas?na
neden olabilmektedir (MEB, 2006). Bu ba?lamda bu çal??mada Okulda ?iddet ile
ili?kili haberlerden “Ö?retmenlere Dönük ?iddet” ile ili?kili olanlar ulusal
bas?nda en yüksek tiraj yapan ilk be? gazetedeki 2 ayl?k süreçte ele al?n???
çe?itli de?i?kenler aç?s?ndan içerik analiziyle incelenecektir. Veriler
internet üzerinden doküman analiziyle toplanacak ve farkl? kategoriler alt?nda
kodlanarak temala?t?r?lacakt?r. Sonuçlar tam metinde verilecektir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
x

Hi!
I'm Isaac!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out